BACK

Chanel

Coco Crush

by Thurstan Redding

model Liu Wen

model Jing Xiao Xiang Shen

styled by Eliza Conlon

make up by Nick He

hair by Liu Xue Meng

Hair & Make-Up by Zhang Zhe Lun

set design by Lu Yang

Production